4

3

6

5

11

KATECHIZM 2Wraz z Abrahamem cała wierząca ludzkość wyruszyła ku ziemi, która leży poza wszelkim widocznym horyzontem. (Alfred Läpple)

1. Motywacja katechezy. Zapoznanie z postawą wiary Abrahama i Maryi oraz ukazanie teologii aktu wiary. Wiara jako wolny i przemyślany wybór ochrzczonego. Wychowanie do umiejętności zajmowania w życiu postaw inspirowanych i opartych na wyznawanej przez siebie wierze.

2. Wprowadzenie Co znaczy słowo wiara? W terminologii hebrajskiej zróżnicowanie słownictwa odzwierciedla złożoność postawy duchowej człowieka wierzącego. Dwa rdzenie słowotwórcze zdają przy tym dominować: aman, wywołujące poczucie siły i pewności, oraz batah, kojarzące się z bezpieczeństwem i zaufaniem. To pozwala stwierdzić, że termin wiara posiada w Biblii dwa bieguny: zaufanie, którym się obdarza osobę ,,wierną” oraz akt intelektualny, dzięki któremu przez słowo i odpowiednie znaki można dotrzeć do rzeczywistości niewidzialnej. Aby więc żyć jak się wierzy, trzeba zastanowić się, co kryje W sobie rzeczywistość wiary, jaka powinna być wiara człowieka. Odpowiedź na te pytania mogą nam dać osoby, które same przeżyły spotkanie z Bogiem i doświadczyły konsekwencji swoich wyborów. Mogą być dla nas ,,przewodnikami” w wędrówce, którą każdy z nas rozpoczął w momencie zaistnienia. Według Biblii wiara jest źródłem i ośrodkiem wszelkiego życia religijnego. Na Boży plan, człowiek powinien odpowiedzieć wiarą. W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy: „Pismo święte nazywa odpowiedź człowieka objawiającemu się Bogu „posłuszeństwem wiary”. Być posłusznym w wierze oznacza poddać się w sposób wolny usłyszanemu słowu, ponieważ jego prawda została zagwarantowana prze Boga, który jest samą Prawdą. Wzorem tego posłuszeństwa, proponowanym nam przez Pismo święte, jest Abraham. Dziewica Maryja jest jego najdoskonalszym urzeczywistnieniem” (KKK 144). Przypomnijmy historie Abrahama. Pan Bóg mówi do Niego, aby wyszedł z Ur Chaldejskiego, zostawił swój dom rodzinny i szedł do ziemi nieznanej. Abraham wbrew wszelkim obawom bezgranicznie zawierza Bogu i Jego słowu. Posłuszny wezwaniu, które usłyszał, podporządkowuje całe swoje życie obietnicy Bożej. Przez ten akt Abraham staje się wzorem dla tych, którzy kroczą za nim drogą wskazaną przez Boga. W wędrówce ku ziemi obiecanej Abraham nie idzie sam, towarzyszą mu jego żona Sara i jego bratanek Lot. W każdym z nich Bóg widzi swój plan zbawienia. Każdy z nich ma sam, świadomie i dobrowolnie odpowiedzieć na to wezwanie Boże. Przyjrzyjmy sie zatem jak wygląda droga wiary Abrahama, Sary i Lota.

Czytaj więcej...

KATECHIZM 2Katecheza Dorosłych: Tradycja apostolska pozwoliła Kościołowi rozpoznać, jakie pisma powinny być zaliczone do ksiąg świętych. Pełna ich lista została nazwana ,,kanonem " Pisma świętego. (KKK 120)

4. Zastosowanie życiowePo czym rozpoznać, że nasz egzemplarz Biblii posiada wszystkie księgi í bez opuszczeń? Wydania Pisma świętego, podobnie jak innych książek o treści religijnej, posiadają informację o kościelnym pozwoleniu na wydanie. Znaj dujemy je zaraz po stronie tytułowej. Od łacińskich słów rozpoczynających te pozwolenia nazywane są níhíl obstat bądź ímprimatur. Dopełniają je dane precyzujące daty i osoby wydające pozwolenia. Taka sygnaturka pozwala bez obaw brać do ręki konkretne wydanie. Niektóre księgi biblijne bywają uznawane, natomiast zanegowano ich drobne fragmenty.

Czytaj więcej...

ŚlubOsoby zamierzające zawrzeć Sakrament małżeństwa w tym roku

zapraszamy na  Katechezy przed ślubne, które rozpoczynają się w sobotę  27 stycznia 2018 r. o godz. 10.00

w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul. Złotej 1 w domu parafialnym /Na Majówce/. 

 Kacz4Jarosław Kaczyński uczestniczył w starachowickim kościele pw. Wszystkich Świętych w uroczystości 5. rocznicy śmierci Jadwigi, swojej mamy.

Mszy św., przewodniczył ks. Marek Janas – proboszcz parafii p.w. Wszystkich Świętych, homilię wygłosił ks. Jarosław Jędrzejewski, a na zakończenie zabrał głos Honorowy Obywatel miasta Starachowice ks. dr Tadeusz Czyż. W czasie Mszy św. śpiewał chór parafialny, na organach grała Pani Aleskandra Skowrońska. Dalsza część uroczystości odbyła się przed kościołem, gdzie wśród tablic Panteonu Pamięci Narodowej znajduje się ta dedykowana J. Kaczyńskiej, Honorowej Obywatelce Starachowic. Zabierając głos, prezes przez kilka minut mówił przede wszystkim o swojej zmarłej mamie, o jej sympatii do Starachowic, o jej okupacyjnym pokoleniu. Nie było żadnych odniesień do aktualnej sytuacji politycznej w Polsce i na Świecie. Prezes dziękował wszystkim za zorganizowanie i udział w uroczystości poświęconej jego mamie. Szczególnie dziękował radnym miejskim Starachowic za przyznanie honorowego obywatelstwa jego mamie, nazwanie ulicy jej imieniem oraz księdzu Dziekanowi, za budowę Panteonu Pamięci Narodowej z prawdziwego zdarzenia.

KACZ2Mówił: Jest dla mnie czymś niezmiernie ważnym to, że moja mama jest tutaj pamiętana. Chcę za to serdecznie podziękować - powiedział prezes PiS. W emocjonalnym przemówieniu mówił: - Szanowni państwo, ja przede wszystkim chciałbym serdecznie podziękować za tą piątą już Mszę św., piątą już uroczystość, która jest dla mnie, dla syna Jadwigi Kaczyńskiej i brata Lecha Kaczyńskiego, czymś niezmiernie ważnym, wzruszającym, czymś, co przypomina nie tylko moją mamę, mojego brata, ale przypomina także w szczególności jej, mojej mamy, życie. J. Kaczyński zaznaczył, że jego mama była emocjonalnie związana ze Starachowicami, miastem, gdzie urodziła się i gdzie spędziła czas okupacji niemieckiej: - To miasto, w którym spędziła kilkanaście bardzo ważnych lat, w tym lata wojny, było dla niej takim nieustającym wspomnieniem, wspomnieniem, do którego ciągle wracała. Od wczesnego dzieciństwa, od czasu, kiedy pamiętam, zawsze była mowa o Starachowicach, o dzieciństwie tutaj, później o wczesnej młodości, o koleżankach i kolegach, o ludziach, o dramatach czasu wojny, a także o zwykłym życiu. Mama zawsze mówiła, że tutaj, w tym mieście, mieszkało się lepiej niż w Warszawie.

Czytaj więcej...

KATECHIZM 2

KATECHEZA /ciąg dlaszy/

Tradycja apostolska pozwoliła Kościołowi rozpoznać, jakie pisma powinny być zaliczone do ksiąg świętych. Pełna ich lista została nazwana ,,kanonem " Pisma świętego. (KKK 120)

Historię Kościoła znaczą, oprócz kart pięknych i wzniosłych, również chwile bolesnych podziałów. Te fakty nie pozostały obojętne dla kanonu biblijnego. Kościoły protestanckie przyjęły w swym kanonie ksiąg Starego Testamentu tylko te, które Żydzi przyjęli w Jamni, stąd kanon protestancki obejmuje 39 ksiąg Starego Testamentu i 27 - Nowego Testamentu. Kościoły prawosławne w pierwszym okresie swego istnienia nie negowały żadnej księgi Starego Testamentu. Pod wpływem kościołów protestanckich odrzucono jednak siedem ksiąg: Tobiasza, Judyty, Banicha, Machabejskie (są to dwie księgi), Syracha i Mądrości. Są to te księgi, o których już mówiliśmy, że zostały napisane w języku greckim. Nazywamy je księgami deuterokanonicznymi, bądź wtórnie kanonicznymi. Dla katolików jest to tylko nazwa wskazująca na historyczne dziedzictwo dysput i wątpliwości, natomiast te pisma są tak samo kanoniczne, natchnione i czcigodne, jak pozostałe księgi Biblii. Jeszcze bardziej skomplikowane kanony prezentują inne kościoły chrześcijańskie. Ponieważ jest to zagadnienie dość obszerne, a te wspólnoty nie występują w Polsce powiedzmy, że znajdziemy tam kanony tożsame z katolickim, zawężone o brak ksiąg deuterokanonicznych i obszerniejsze, gdyż zawierające pisma, które przez katolików są uznawane za pisma apokryficzne. Kościół z Tradycji apostolskiej dowiaduje się, jakie pisma winny być zawarte w katalogu ksiąg świętych (KO 12). Katalog ten nazywa się kanonem Pisma, ponieważ księgi w nim zawarte są normą wiary i życia chrześcijańskiego. Katalog Starego Testamentu składa sie z 46 ksiąg (lub 45, jeśli Jeremiasza i Lamentacje traktuje się jako jedną księgę), Nowego zaś z 27 ksiąg.

Czytaj więcej...

Msze Święte i Nabożeństwa

Dni Powszednie

6.30, 7.00, 7.30, 18.00

Niedziele i Święta

7.00, 8.30, 9.45, 11.00, 12.30, 18.00

Święta zniesione

7.00, 8.30, 9.45, 18.00

Nabożeństwa Majowe, Czerwcowe, Październikowe

17.30

Koronka do Bożego Miłosierdzia

Codziennie - 17.45

Kancelaria Parafialna

 Poniedziałek - Piątek

9.00 - 10.00, 16.30 - 17.30

Sobota

9.00 - 10.00

Telefon Alarmowy w Sprawie Chorych

692 352 367

 

odeszli

Polecamy

 

duch logo 2017

plus

dr

wsd

rk