4

3

6

5

11

KATECHIZM 2Wszelkie Pismo przez Boga natchnione jest pożyteczne do pouczania, do przekonywania, do kształcenia w sprawiedliwości… (2 Tm 3, 16)

1. Motywacja katechezy. Biblia należy do ksiąg najczęściej tłumaczonych i wydawanych na świecie. U nas W Polsce w okresie posoborowym ukazało się cztery nowe tłumaczenia całej Biblii: Biblia Tysiąclecia, Biblia Poznańska, Biblia Praska, Biblia Warszawska (protestancka). Chrześcijanin na każdym kroku spotyka się z Pismem świętym: w liturgii, teologii, modlitwie, katechizmie. Powstają pytania: czym jest Biblia? jakie ma ona znaczenie dla życia chrześcijańskiego? dlaczego tak często się z nią spotykamy?

2. Wprowadzenie. Katechizm Kościoła wykład o Piśmie świętym umieszcza bezpośrednio po omówieniu objawienia. Ponieważ chrześcijaństwo jest religią objawienia, dlatego Pismo święte ma dla niego szczególne znaczenie: jest normą Wiary, czystym źródłem życia duchowego oraz pokarmem duszy. Porównanie do źródła i do pokarmu uczy, że z Pismem świętym winniśmy być w nieustannym kontakcie, jak z pokarmem i napojem. Ponieważ Biblia powstała w starożytności, dlatego jest Księgą trudną. Katechizm Kościoła Katolickiego nie tylko podaje prawdy wiary dotyczące Biblii, ale chce pomóc w zrozumieniu tej jedynej Księgi.

a) Obraz pierwszy

Zniżenie się Boga do człowieka. Jest to nauka ulubiona przez św. Jana Chryzostoma, polega ona na przedziwnym ,,zniżeniu się wiecznej Mądrości Bożej”, abyśmy uczyli się o niewysłowionej dobroci Boga i o tym, jak bardzo dostosował się On do nas w mowie, okazując przezorność i troskliwość względem naszej natury (In Gen. 3, 8). To zniżenie się Mądrości Bożej w Starym Testamencie polegało na dostosowaniu się do poziomu, możliwości i mentalności ludu Bożego. Bóg tak zniżył się do konkretnego człowieka, jak to zawsze wychowawca, który swoim wychowankom stawia wymagania nie przekraczające ich możliwości. Można powiedzieć nawet, że zniżył się w pewien sposób do ludzkich słabości, tolerując - do czasu - niektóre niedoskonałe sposoby praktykowania prawa moralnego (wielożeństwo, rozwody). W tym zniżeniu się Boga do ludzkich słabości tkwi źródło pewnych „niedoskonałości” Starego Testamentu (KO 15). Bóg zniżał się do ludzkich słabości, ale równocześnie ciągle zwiększał wymagania: pedagogia Boża była progresywna. Prorocy i mędrcy nie tylko wyjaśniali ludowi prawo Boże, przypominali obowiązki Przymierza, ale również pogłębiali motywacje i powiększali wymagania; wychowywali religijnie naród wybrany, prowadząc go do Chrystusa i Ewangelii. Te cechy Bożej pedagogii objawienia ujawniają się w całej Biblii i ułatwiają właściwe jej rozumienie.

b) Obraz drugi

Porównanie natchnienia biblijnego z Wcieleniem odwiecznego Słowa. Jako pierwszy porównania tego użył św. Tomasz z Akwinu; nawiązał do niego Pius XII w encyklice Dívino afilante Spiritu (1943 r.) i Konstytucja dogmatyczna o objawieniu Bożym (KO I3). Porównanie to rzuca nowy snop światła na głębsze zrozumienie natury Pisma św. W świetle tego porównania widać dobrze podwójną naturę słowa biblijnego – Boską i ludzką. Bóg objawiający się ludziom przez wcielenie Słowa, które stało się ciałem, według tej samej zasady daje nam słowa Pisma, wyrażone przez człowieka w sposób ludzki. Podobnie jak we wcieleniu Słowo Boże przyjęło ciało ludzkie, biorąc udział w sposób konkretny we wszystkim, co należy do natury człowieka, tak samo słowa Boże - utrwalone w piśmie - przyjęły właściwości ludzkiego słowa. Teologia wcielenia uczy, że Syn Boży stał się nam podobny we wszystkim prócz grzechu: przyjął naszą ludzką naturę podlegającą zmęczeniu, wyczerpaniu, głodowi i pragnieniu, cierpieniu moralnemu i śmierci. Podobnie słowa Boże przyjęły właściwości ludzkiego słowa: niedoskonałość, ograniczenia, niejasności - z wyjątkiem formalnego błędu. Dzięki temu Biblia jest księgą prawdziwie Boską i prawdziwie ludzką. Chrześcijanin, który akceptuje realizm wcielenia oraz zgorszenie żłóbka, Golgoty i krzyża, musi również zaakceptować realizm natchnienia oraz ,,zgorszenie” płynące z ograniczeń ludzkich słów, które wyrażają słowa Boże. Taka bowiem jest ekonomia Bożego objawienia; Bóg chciał, aby w Jego orędziu objawienia miał udział także człowiek taki, jaki wówczas był- z jego niedoskonałościami i brakami.

3. Przedstawienie prawdy Katechizmu

Do podstawowych prawd katechizmowych dotyczących Biblii należą: natchnienie pisma, jego interpretacja i kanon.

a) Natchnienie i jego skutki

1. Biblia jest księgą szczególną, różniącą się od innych ksiąg ludzkich. Tym, co ją różni, jest natchnienie. Rzeczownik „natchnienie” nie jest tu użyty w znaczeniu potocznym, np. natchniona poezja lub muzyka, lecz w znaczeniu teologicznym. Natchnienie biblijne to bezpośredni, pozytywny i nadprzyrodzony wpływ Boga na umysł i wolę piszącego, dzięki czemu księga, która powstała pod tym wpływem jest dziełem dwóch autorów: autora głównego - Boga i autora podporządkowanego lub podrzędnego - człowieka. W teologii natchnienia odwołuje się Katechizm (105-107) do nauki Soboru Watykańskiego (KO 11): „Prawdy przez Boga objawione, które są zawarte i przedstawione w Piśmie świętym, spisane zostały pod natchnieniem Ducha Świętego. Albowiem święta Matka Kościół uważa na podstawie Wiary apostolskiej księgi tak Starego, jak Nowego Testamentu w całości, ze wszystkimi ich częściami za święte i kanoniczne dlatego, że są spisane pod natchnieniem Ducha Świętego (J 20, 31; Tm 3, 16; 2 P 1, 19-21; 3, 15-16), Boga mają za autora i jako takie zostały Kościołowi przekazane” (KO 16). Z tego tekstu soborowego wypływa kilka podstawowych prawd katechizmowych:

1) Głównym autorem Pisma św. jest Bóg. Prawda ta wypływa z faktu natchnienia Biblii przez Ducha Świętego.

2) Natchnione jest całe Pismo święte.

3) Natchnione księgi Pisma powstały we wspólnocie Kościoła i dla Kościoła

4) Nauka o natchnieniu opiera się na podstawie wiary apostolskiej, której wyaźne ślady spotyka się w Piśmie św.

c.d.n

Msze Święte i Nabożeństwa

 

Dni Powszednie

6:30, 7:00, 18:00

 

Niedziele i Święta

7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 18:00

 

Święta zniesione

7:00, 9:00, 18:00

 

Nabożeństwa Majowe, Czerwcowe, Październikowe

17:30

 

Koronka do Bożego Miłosierdzia

Codziennie o godz. 17:45

Kancelaria Parafialna

Poniedziałek - Piątek

16:30 - 17:30

 

Sobota

9:00 - 10:00

 

Telefon dyżurny (kancelaria)

608 725 533

 

Telefon alarmowy w sprawie chorych

692 352 367

 

 

odeszli

Polecamy

 

fb icon 325x325

 

 

images

 

youtube nowe funkcje 2017 1180x807 

duch logo 2017

 

plus

 pdr new logo www

 wsd

 

rk