4

3

6

5

11

KATECHIZM 2Tradycja apostolska pozwoliła Kościołowi rozpoznać, jakie pisma powinny być zaliczone do ksiąg świętych. Pełna ich lista została nazwana ,,kanonem " Pisma świętego. (KKK 120)

1. Motywacja katechezy

W naszych księgarniach pojawiają się coraz liczniejsze i bardziej kolorowe Biblie. Ten fakt cieszy, ale też i rodzi pytania. Wśród tych najczęstszych pojawia się to: czy jako katolik biorę do ręki wydanie Pisma św., w którym nie ma braków, przeinaczeń? Jak samodzielnie rozpoznać wydania poprawne od innych? Pytania te potęguje fakt, że do naszych domów pukają niekiedy różni ludzie, którzy chcą porozmawiać o Piśmie św.

2. Wprowadzenie

Pismo św., jego bohaterowie, a przede wszystkim jego księgi są tekstami, które dla Żydów, a po nich dla chrześcijan stały się -jak sama nazwa wskazuje - świętymi. Powstawała Biblia na przestrzeni ponad tysiąca lat, a ustne tradycje, które się w niej znalazły, przekazywano z pokolenia na pokolenie przynajmniej dwa razy dłużej. Ta święta Księga nie powstawała w historycznej i kulturowej próżni. Narastając księga po księdze, towarzyszyła ludowi Bożemu. Wraz z jej pismami powstawały i inne dzieła religijne, które nie weszły do zbioru ksiąg natchnionych. To wszystko każe nam postawić szereg pytań: jakie kryteria musiała spełniać księga, by znalazła się W kanonie ksiąg natchnionych? Kto i kiedy ostatecznie określił kanon? Które księgi weszły w jego skład? Po czym rozpoznać, że nasz egzemplarz Biblii posiada je wszystkie i bez opuszczeń?

 

3. Przedstawienie prawdy Katechizmu

Jakie kryteria musiała spełniać księga, by znalazła się w kanonie ksiąg natchnionych?

Jeśli chodzi o Księgi Starego Testamentu, chrześcijanie, którzy bardzo szybko zaczęli się rekrutować spośród pogan, od samego początku posługiwali się Biblią w przekładzie na język grecki. To tłumaczenie, zwane Septuagintą, sporządzono ponad dwa wieki przed Chrystusem w Aleksandrii i dołączono do niego siedem ksiąg, które nie istniały w języku hebrajskim i aramejskim. Księgi Nowego Testamentu powstawały natomiast w pierwszych dziesięcioleciach istnienia Kościoła; najstarszą napisano około roku 51, natomiast najmłodsze powstały u początku II w. Jest rzeczą zrozumiałą, że o ile chrześcijanie czytali cały Stary Testament, to Księgi Nowego Testamentu dołączali stopniowo. Działo się to jednak bardzo szybko, a świadectwo ich czytania, przechowywania i przesyłania do innych wspólnot chrześcijańskich pokazuje sama Biblia. Autor Listu do Kolosan poleca adresatom w jego zakończeniu: A skoro list zostanie u was odczytany, postarajcie się, by odczytano go tez w Kościele w Laodycei (4,16). Z kolei w Drugim Liście św. Piotra czytamy, że wówczas istniał już i był znany zbiór Listów św. Pawła: Umiłowani... cierpliwość Pana naszego uważajcie za zbawienną, jak to również umiłowany nasz brat Paweł według danej mu mądrości napisał do was, jak również we wszystkich listach (por. 3,14-16). Najstarsi pisarze kościelni, żyjący na przełomie I i II. w. cytują w swych dziełach nie tylko Stary Testament, ale także istniejące już pisma Nowego Testamentu. Samo pojęcie kanon weszło w użycie dopiero około w. IV i określało wykaz ksiąg Biblii. Nie oznacza to, że nie istniały wcześniej takie Wykazy. Najstarszy z nich, nazywany dziś Kanonem Muratoriego (od nazwiska odkrywcy), powstał już w połowie II w. Samo słowo kanon pochodzi z greki i oznacza najpierw: łodygę trzciny, drewnianą laskę i stąd: drewniana miarę, teren działalności, regułę, zasadę, katalog. Klemens Rzymski, papież z końca l w., stosował nasz termin do zasad wiary, liturgii i Biblii. Określenie księga kanoniczna wskazuje na księgę, której Boże pochodzenie i autorytet Kościół stwierdził i podał wiernym, aby stanowiła nieomylną regułę wiary i obyczajów.

Analizując okoliczności, w jakich przyjmowano określone pisma do kanonu biblijnego a inne odrzucano, trzeba wskazać na pięć zasadniczych kryteriów. Pierwszym jest tradycja Bosko-apostolska, drugim stosowanie konkretnej księgi w chrześcijańskiej liturgii, trzecim apostolskie pochodzenie, czwartym budująca treść i ostatnim - powszechność używania. Trzecie z kryteriów nie musi wskazywać na autorstwo któregoś z Apostołów, ale na krąg kościelny związany z ich działalnością. Dla przykładu: św. Marek Ewangelista nie należał do grona Apostołów, ale wiemy z zachowanych dokumentów, że był sekretarzem św. Piotra. Kto i kiedy ostatecznie określił kanon? Przez niemal półtora tysiąca lat nie było istotnej konieczności oficjalnego określenia kanonu ksiąg biblijnych. Pojawiła się ona wtedy, gdy do Kościoła katolickiego chcieli powrócić jakobici. Było to W czasie, gdy we Florencji obradował sobór. 4 lutego 1441 r. papież Eugeniusz IV podpisał dekret, którego ustalenia określały warunki powrotu jakobitów. Wśród nich zostały wymienione księgi Biblijne. Dekret dla jakobitów jest najstarszym oficjalnym wykazem ksiąg biblijnych, Posiada on charakter wyznania wiary. Natomiast orzeczenie dogmatyczne, a więc zobowiązujące w sposób absolutny, zostało podane wiek później. 8 kwietnia 1546 r. na czwartej sesji Soboru Trydenckiego wydano dekret powtarzający kanon fiorencki, wraz z zaznaczeniem, ze w skład kanonu wchodzą te księgi w całości i ze wszystkimi częściami. To tego stwierdzenia powrócimy w ostatniej części naszej prezentacji.

Które księgi weszły do kanonu biblijnego? Aby zrozumieć jak, rodził się biblijny kanon, trzeba najpierw wskazać na kanon Ksiąg biblijnych u Żydów. Przyjęli oni ostatecznie jedynie te księgi, które powstały w języku hebrajskim (jest ich łącznie 39). Stało się to dopiero u końca 1 w. po Chrystusie w Jamni. Wcześniej posługiwali się Pismem św. zarówno hebrajskim (tam gdzie znano ten język), jak i przekładem greckim (wspomnianą Septuagintą). Chrześcijanie przejęli natomiast te księgi Starego Testamentu, które posiadała

Septuaginta, a więc siedem więcej. Tak więc Stary Testament liczy 46 ksiąg, natomiast Nowy Testament, którego oczywiście Żydzi nigdy nie przyjęli, liczy 27 Ksiąg. Kanon Pisma św. obejmuje więc 73 księgi (por. KKK 120). Zdarza się jednak taki układ, kiedy Biblia może posiadać 72 albo 74 Księgi. Dzieje się to na skutek wewnętrznych podziałów Ksiąg. Jeśli Księga Jeremiasza obejmuje również Lamentacje Jeremiasza, a Księga Barucha zawiera List Jeremiasza, Stary Testament liczy 45 ksiąg i cała Biblia 72. Natomiast jeśli Lamentacje Jeremiasza i List Barucha są samodzielnymi księgami, Pismo św. liczy 74 księgi. Najczęściej używana obecnie tak zwana Biblia Tysiąclecia posiada Lamentacje Jeremiasza jako osobną księgę, natomiast List Jeremiasza jest ostatnim rozdziałem Księgi Barucha. Tak więc jest to 46 ksiąg Starego Testamentu, a w całym kanonie - 73 księgi.

Msze Święte i Nabożeństwa

 

Dni Powszednie

6:30, 7:00, 18:00

 

Niedziele i Święta

7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 18:00

 

Święta zniesione

7:00, 9:00, 18:00

 

Nabożeństwa Majowe, Czerwcowe, Październikowe

17:30

 

Koronka do Bożego Miłosierdzia

Codziennie o godz. 17:45

Kancelaria Parafialna

Poniedziałek - Piątek

16:30 - 17:30

 

Sobota

9:00 - 10:00

 

Telefon dyżurny (kancelaria)

608 725 533

 

Telefon alarmowy w sprawie chorych

692 352 367

 

 

odeszli

Polecamy

 

fb icon 325x325

 

 

images

 

youtube nowe funkcje 2017 1180x807 

duch logo 2017

 

plus

 pdr new logo www

 wsd

 

rk