4

3

6

5

11

KATECHIZM 2

KATECHEZA /ciąg dlaszy/

Tradycja apostolska pozwoliła Kościołowi rozpoznać, jakie pisma powinny być zaliczone do ksiąg świętych. Pełna ich lista została nazwana ,,kanonem " Pisma świętego. (KKK 120)

Historię Kościoła znaczą, oprócz kart pięknych i wzniosłych, również chwile bolesnych podziałów. Te fakty nie pozostały obojętne dla kanonu biblijnego. Kościoły protestanckie przyjęły w swym kanonie ksiąg Starego Testamentu tylko te, które Żydzi przyjęli w Jamni, stąd kanon protestancki obejmuje 39 ksiąg Starego Testamentu i 27 - Nowego Testamentu. Kościoły prawosławne w pierwszym okresie swego istnienia nie negowały żadnej księgi Starego Testamentu. Pod wpływem kościołów protestanckich odrzucono jednak siedem ksiąg: Tobiasza, Judyty, Banicha, Machabejskie (są to dwie księgi), Syracha i Mądrości. Są to te księgi, o których już mówiliśmy, że zostały napisane w języku greckim. Nazywamy je księgami deuterokanonicznymi, bądź wtórnie kanonicznymi. Dla katolików jest to tylko nazwa wskazująca na historyczne dziedzictwo dysput i wątpliwości, natomiast te pisma są tak samo kanoniczne, natchnione i czcigodne, jak pozostałe księgi Biblii. Jeszcze bardziej skomplikowane kanony prezentują inne kościoły chrześcijańskie. Ponieważ jest to zagadnienie dość obszerne, a te wspólnoty nie występują w Polsce powiedzmy, że znajdziemy tam kanony tożsame z katolickim, zawężone o brak ksiąg deuterokanonicznych i obszerniejsze, gdyż zawierające pisma, które przez katolików są uznawane za pisma apokryficzne. Kościół z Tradycji apostolskiej dowiaduje się, jakie pisma winny być zawarte w katalogu ksiąg świętych (KO 12). Katalog ten nazywa się kanonem Pisma, ponieważ księgi w nim zawarte są normą wiary i życia chrześcijańskiego. Katalog Starego Testamentu składa sie z 46 ksiąg (lub 45, jeśli Jeremiasza i Lamentacje traktuje się jako jedną księgę), Nowego zaś z 27 ksiąg.

Kanon Starego Testamentu

1 Księgi historyczne Piecioksiąg Mojżesza: Rdz, Wj, Kpl, Lb, Pwt, Joz, Sdz, 1-2 Krl, 1-2 Krn, Ezd, Ne, Rt, Tb, Jdt, Est, 1-2 Mch 2 Księgi dydaktyczne Hi, Ps, Prz, Koh, Pnp, Mdr, Syr 3 Księgi prorockie Prorocy więksi: lz, Jr, Lm, Ba, E2, Dn Prorocy mniejsi: Oz, J1, Am, Ab, Jon, Mi, Na, Ha, So, Ag, Za, Ml

Kanon Nowego Testamentu

1 Ksiegi historyczne Cztery Ewangelie - Mt, Mk. Łk, J i Dzieje Apostolskie - Dz

2 Księgi dydaktyczne 13 listów św. Pawła: Rz, 1-2 Kor, Ga, Ef, Flp, Kol, 1-2 Tes, 1-2 Tm, Tt, Flm; List do Hebrajczyków – Hbr 7 listów katolickich: Jk, lP, 2P, IJ, 2J, 3], Jud 3 Księgi prorockie Apokalipsa św. Jana - Ap

Katolicki kanon Starego Testamentu różni się od żydowskiego, który składa się z 39 ksiąg. w kanonie żydowskim brak następujących ksiąg: J dt, Tb, Syr, l-2 Mch, Mdr, Ba. Księgi te nazywają się deuterokanonicznymi. Kościół katolicki przyjął kanon Żydów z diaspory (Egipt), który zawarty jest w tzw. Septuagincie, tj. w najstarszym greckim tłumaczeniu Starego Testamentu, dokonanym w III – II przed Chr. w Aleksandrii i przeznaczonym dla zamieszkałych tam Żydów, którzy nie znali już języka hebrajskiego. W tłumaczeniu tym jest 46 ksiąg. Żydzi (a za nimi protestanci) przyjęli kanon palestyński, tj. krótszy (39 ksiąg).

Prawdopodobnie wszyscy Żydzi – tak w Palestynie, jak i w diasporze - korzystali pierwotnie z 46 ksiąg. Skrócenia kanonu dokonali rabini żydowscy po roku 70, tj. po zniszczeniu Jerozolimy i świątyni przez Rzymian. Księgi występujące w kanonie żydowskim i katolickim nazywają się protokanonicznymi. Kościół katolicki zarówno księgi protokanoniczne, jak i deuterokanoniczne przyjmuje z taką samą czcią i przyznaje im ten sam walor teologiczny. W protestanckich wydaniach Biblii brak jest ksiąg deuterokanonicznych (np. w wyd. Brytyjskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego). W wydaniach ekumenicznych umieszczane są one na końcu Starego Testamentu pt. ,,Księgi deuterokanoniczne”. Nowy Katechizm nie ogranicza się tylko do podania katalogu świętych ksiąg, lecz podaje ich teologiczną charakterystykę, odwołując się do nauki Soboru, Ojców Kościoła i świętych. Stary Testament jest integralną częścią Biblii, dlatego nie może być z niej wyłączony. Księgi bowiem Starego Testamentu są natchnione i zachowują wartość na stałe. Katechizm podaje tego ciekawą argumentację: „Stare Przymierze nigdy nie zostało odwołane” (KKK 121). Miało ono charakter dwustronny: Bóg - lud wybrany. Naród wybrany często zrywał Przymierze z Bogiem, Jahwe był wierny swym zobowiązaniom. Stare Przymierze nie zostało odwołane ze strony Jahwe. Ma ono do dzisiaj wartość teologicznąi moralną. Stare Przymierze zostało jednak zerwane przez lud wybrany. Katechizm bardzo skrzętnie notuje walory Starego Przymierza:

l) przygotowywało ono przez wieki przyjście Chrystusa Zbawiciela wszystkich ludzi;

2) starotestamentowe księgi, chociaż zawierają niekiedy sprawy niedoskonałe i przemijające, to jednak pokazują Bożą pedagogię zbawczej miłości Boga;

3) wyrażają żywe poczucie Boga;

4) zawierają zbawienną mądrość dla życia ludzkiego i przedziwny skarbiec modlitw;

5) w nich ukryta jest tajemnica naszego zbawienia (KKK 122);

6) Nowy Testament, bez prehistorii Starego, pozostałby trudną do zrozumienia zagadką. Z tych racji chrześcijanie czczą Stary Testament jako prawdziwe słowo Boże; Kościół natomiast zawsze zdecydowanie odrzucał poglądy, które deprecjonowały Stary Testament uważając, że przez Nowy został on zdewaluowany (np. Marcjon). Słowo Boże, które jest mocą Bożą ku zbawieniu każdego wierzącego, w sposób szczególny ujawnia swą moc w pismach Nowego Testamentu. Pisma te zawierają definitywną prawdę objawienia Bożego. Ich centrum jest Jezus Chrystus, wcielony Syn Boga, Jego czyny, nauki, Jego mąka i uwielbienie oraz początki Kościoła. Sercem całego Pisma są Ewangelie, które stanowią główne świadectwo życia i nauki Słowa Wcielonego, naszego Zbawiciela (KKK 125); zajmują one jedyne miejsce w Kościele (np. liturgii słowa) i we wszystkich czasach wywieraj ą wielki wpływ na życie świętych.

Rozważania o Ewangeliach zamykają dwa cytaty: św. Cezarii Młodszej i św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Pierwsza z nich wjednym ze swych listów pisała: Nie ma nauki, która by była lepsza, cenniejsza i wspanialsza nad tekst Ewangelii. Rozważajcie i strzeżcie w sercu to wszystko czego Chrystus, nasz Pan i Nauczyciel,

 Katechizm bardzo często odwołuje sie do podobnych cytatów. Wynika z tego w sposób oczywisty, że nie chce być tylko informacją o nauce Kościoła, ale również zachętą napomnieniem. Wyraża sie w nich kerygmatyczny aspekt Katechizmu: chce on nie tylko informować ale również formować. c.d.n.

Msze Święte i Nabożeństwa

 

Dni Powszednie

6:30, 7:00, 18:00

 

Niedziele i Święta

7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 18:00

 

Święta zniesione

7:00, 9:00, 18:00

 

Nabożeństwa Majowe, Czerwcowe, Październikowe

17:30

 

Koronka do Bożego Miłosierdzia

Codziennie o godz. 17:45

Kancelaria Parafialna

Poniedziałek - Piątek

16:30 - 17:30

 

Sobota

9:00 - 10:00

 

Telefon dyżurny (kancelaria)

608 725 533

 

Telefon alarmowy w sprawie chorych

692 352 367

 

 

odeszli

Polecamy

 

fb icon 325x325

 

 

images

 

youtube nowe funkcje 2017 1180x807 

duch logo 2017

 

plus

 pdr new logo www

 wsd

 

rk