4

3

6

5

11

Rodzina Różańcowa w naszej parafii

Spotkania odbywają się w każdą I sobotę miesiąca o godz. 8.00. Spotkanie rozpoczyna wspólna Msza św. w kaplicy Św. Barbary, następnie  modlitwa różańcowa. Zapraszamy

 

Różaniec wywodzi się od łacińskiego słowa “rosarium”, które oznacza po prostu „wieniec z róż”. Tak właśnie tę modlitwę, którą porównywano do ofiarowywania Maryi wieńca ze 150 róż, określano w średniowieczu. Swoimi korzeniami modlitwa różańcowa sięga czasów przed św. Dominikiem (XII wiek), któremu przypisuje się jej ułożenie.

 

Żywy Różaniec został założony w 1826 roku przez Marię Paulinę Jaricot  i zatwierdzony przez papieża – dominikanina św. Piusa V, składał się z trzech części: radosnej, bolesnej i chwalebnej i liczył 15 osób. Od 16 października 2002 roku decyzją papieża Jana Pawła II koło Żywego Różańca składa się z 20 osób, Różaniec liczy bowiem 20 tajemnic, gdyż doszły tajemnice światła."Żywy Różaniec" jest zorganizowaną wspólnotą osób, które modlą się codziennie na różańcu. Organizacja ta odpowiada kształtowi samej modlitwy różańcowej, która polega na rozważaniu 20 tajemnic z życia Jezusa i Maryi przy jednoczesnym odmawianiu przy każdej tajemnicy jednego "Ojcze nasz" 10 "Zdrowaś Maryjo" i jednego "Chwała Ojcu".Każda "Żywa Róża" składa się z 20 osób, a każda z nich odmawia codziennie przynajmniej jedną tajemnicę różańca. Koniecznie jednak tę, która zostaje powierzona do rozważania i odmawiania raz w miesiącu, przy "zmianie tajemnic". Przy tej zmianie, co miesiąc, wszystkim członkom przydziela się nowe tajemnice do odmawiania, w taki jednak sposób, aby w jednej "Żywej Róży" były każdego dnia odmówione wszystkie tajemnice w sumie dwudziestu. Tak więc, nawet, gdy poszczególni członkowie "Żywej Róży" odmawiają dziennie tylko jedną tajemnicę, to w całej Róży rozważany jest cały różaniec, czyli wszystkie części i tajemnice. Przy dokonywaniu zmian uważamy, żeby co miesiąc każdy uczestnik tej modlitwy miał do rozważenia kolejna tajemnicę. Bardzo istotne jest również to, że wszyscy członkowie Róży modlą się w tej samej intencji, która jest również zmieniana co miesiąc. Takie zasady obowiązują przy organizowaniu "Żywych Róż" na całym świecie. W naszych różach łączy nas nie tylko wspólne odmawianie modlitw i jedna intencja, lecz również treść medytacji, które proponujemy naszym Członkom co miesiąc.

 

Żywy Różaniec oznacza:
- życie według Ewangelii, która jest fundamentem i źródłem chrześcijańskiego życia. Różaniec nazywamy też streszczeniem lub zbiorem najważniejszych prawd Ewangelii.
- życie wiarą, nadzieją i miłością oznacza jakby elektrownię duchową, która zasila parafię mocą Bożą i pobudza wiernych do praktycznej działalności apostolskiej, do czynów miłości.
- Żywy Różaniec jest jakby nie zdobytą twierdzą obronną, albowiem broni jednostkę, rodzinę i społeczeństwo.


Obowiązki członków Żywego Różańca:
- Zapisanie imienia w Księdze Różańcowej i odmawianie codziennie jednego dziesiątka Różańca.
- Udział w miesięcznej zmianie tajemnic różańcowych (kto sześć razy z własnej winy opuści nabożeństwo, należy go wykreślić).
- Częste przystępowanie do sakramentów świętych oraz udział w procesjach maryjnych.
- Rozszerzanie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską.
- Odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła.
- Udział w pogrzebie zmarłego członka Żywego Różańca i w modlitwach.


Stolica Apostolska w dniu 25 października 1967 roku udzieliła członkom Żywego Różańca specjalnego przywileju na mocy którego osiem razy w roku można zyskać odpust zupełny, a mianowicie w dniu:
-Przyjęcia do Żywego Różańca
- Narodzenia Pana Jezusa.
- Zmartwychwstania Pańskiego.
- Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie.
- Wniebowzięcia Matki Bożej.
- Królowej Różańca świętego.
- Niepokalanego Poczęcia Maryi.
- Ofiarowania Pańskiego.


Obietnice różańcowe, które otrzymał od Niepokalanej Matki bł. Alan de Rupe.
- Tym, którzy będą pobożnie odmawiali Różaniec, obiecuję szczególną opiekę.
- Dla tych, którzy będą wytrwale odmawiali Różaniec, zachowam pewne szczególne łaski.
- Ci, którzy będą odmawiali Różaniec, znajdą podczas swego życia i w chwili śmierci światło boże i będą mieli udział w zasługach błogosławionych.
- To, o co prosić będziecie przez mój Różaniec otrzymacie.
- Ci, którzy będą rozpowszechniać mój Różaniec, otrzymają ode mnie pomoc w swych potrzebach.
- Ci, którzy wiernie odmawiają Różaniec są moimi dziećmi.

Cztery części różańca są streszczeniem orędzia chrześcijańskiego, mówią bowiem o wcieleniu (cz. I), o królestwie Bożym, które nastało wraz z Chrystusem (cz. II), odkupieniu (cz. III) i wyniesieniu do chwały (cz. IV).

Tajemnice radosne:

1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
2. Nawiedzenie św. Elżbiety
3. Narodzenie Jezusa
4. Ofiarowanie Jezusa w świątyni jerozolimskiej
5. Odnalezienie Jezusa w świątyni

Tajemnice radosne pomagają stopniowo zgłębiać prawdę, że Syn Boży stał się „Bogiem z nami”, że zamieszkał w ludzkiej wspólnocie i stając się bratem każdego człowieka, przyjął na siebie ludzkie ciało i ludzki los.

Tajemnice światła:
1. Chrzest Jezusa w Jordanie
2. Objawienie się Jezusa na weselu w Kanie
3. Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
4. Przemienienie Jezusa na górze Tabor
5. Ustanowienie Eucharystii

Tajemnice te przedstawiają słowa i znaki Jezusa, który objawia Ojca, Jego hojność, miłosierdzie i miłość, Jego niesłychaną troskę o człowieka. Przez objawienie Ojca i Jego miłości Chrystus ukazuje się jako „Światłość świata”, jako ten, który „rzuca światło przez Ewangelię”, a zarazem ogłasza, że wraz z Jego przyjściem nastało już królestwo Boże.

W tajemnicach bolesnych odsłania się pełnia Bożej miłości, która jest silniejsza od całej potęgi zła, od lęku, pogardy i nienawiści.

Tajemnice bolesne:
1. Modlitwa Jezusa w Ogrójcu
2. Biczowanie Jezusa
3. Ukoronowanie cierniem
4. Droga krzyżowa
5. Śmierć Jezusa na krzyżu

Rozpamiętując w modlitwie te wydarzenia, możemy sobie uświadomić, za jak wielką cenę każdy z nas został wykupiony z niewoli grzechu.

Bóg pragnie, by wszyscy ludzie byli zbawieni i mogli razem z Maryją i ze świętymi cieszyć się życiem wiecznym w chwale. Ten Boży plan, wypełniony już wobec Maryi, rozważamy w tajemnicach chwalebnych:
1. Zmartwychwstanie Jezusa
2. Wniebowstąpienie Jezusa
3. Zesłanie Ducha Świętego
4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
5. Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi.

Wszystkie wydarzenia są potwierdzeniem Bożych obietnic dla nas i zapowiedzią naszej chwały.

(więcej na www.rozaniec.pl)

 

Módlmy się wspólnie:

Jezus powiedział do swoich uczniów: «To rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie złodziej ma przyjść, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie". (...) Sługa, który zna wolę swego pana, a nic nie przygotował i nie uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką chłostę. Ten zaś, który nie zna jego woli i uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele zlecono, tym więcej od niego żądać będą». Łk 12. 39-48

Intencja ogólna: Aby niepełnosprawni umysłowo otaczani byli miłością i pomocą, których potrzebują, by godnie żyć.

„Czego uczą niepełnosprawni umysłowo? Jedna z odpowiedzi,  jest z pozoru zaskakująca: pokazują radość - z każdego codziennego daru życia. Uczą też akceptacji, pokory, mądrości oraz (równocześnie) tego, że „intelekt to nie wszystko”. Niech te słowa wystarczająco nas zachęcą do spojrzenia na takich ludzi, którzy żyją pośród nas : w naszej dzielnicy, bloku, rodzinie,  z wielka miłością i otoczenia ich naszą opieką. Oni tak jak każdy z nas maja prawo do godnego życia.

Intencja misyjna: Aby chrześcijanie, natchnieni Słowem Bożym, angażowali się w służbę ubogim i cierpiącym.

Często w życiu bywa tak, ze potrzebny jest nam jakiś konkretny impuls do działania na rzecz ubogich i cierpiących. Przyjaciel, znajomy , ktoś z najbliższej rodziny znalazł się w trudnej sytuacji, przyszła nieuleczalna choroba. Warto jednak nie czekając na okazję otworzyć Ewangelie i poddać się natchnieniu , które niesie ze sobą  Słowo Boże. „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych małych mnieście uczynili”. Módlmy się za siebie  i wszystkich chrześcijan gdziekolwiek mieszkają na świecie aby natchnieni Słowem Bożym, angażowali się w służbę ubogim i cierpiącym.

Modlimy się także i w naszych intencjach :(zachęcić do podania swoich osobistych intencji np. o zdrowie dla kogoś z rodziny itp. )

Rozważmy tajemnicę  III Światła  Głoszenie Królestwa Bożego i wezwanie do nawrócenia

Konferencja

Medytacja:

Zaprosić Jezusa i Jego Matkę

 „Trzeciego dnia odbywało się wesele w kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów” (J 2, 1-2). widzimy Jezusa i Maryję nie tylko w świątyni, ale także w miejscu, gdzie toczy się ludzkie życie z jego radościami i smutkami. Należy dostrzec, że od tego momentu św. Jan nie używa już imienia „Maryja”, lecz mówi „Matka Jezusa”. w tych słowach wyrażone jest przeświadczenie, że Maryja istnieje tylko dla Jezusa, w całkowitym podporządkowaniu się synowi, tak jakby Jej tożsamość znajdowała swoje źródło w relacji z synem.

 „A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa rzekła do niego: «nie mają już wina»” (J 2, 3). Maryja zareagowała od razu, widząc zatroskanie młodej pary – odnalazła Jezusa i wypowiedziała proste słowa, które są prośbą i oczekiwaniem. Próżno doszukiwać się w nich jakiejkolwiek formy nacisku czy też próby dyktowania scenariusza, według którego Jezus ma działać. Są one natomiast wzorem prawdziwej modlitwy wstawienniczej, w której nie chodzi o to, aby wskazywać panu Bogu sposób rozwiązania problemu. Istotą tej formy modlitwy jest ufne powiedzenie o problemie ze świadomością, że Bóg zawsze daje więcej, niż ośmielamy się prosić czy jesteśmy w stanie zrozumieć. Maryja nie mówi synowi, co ma robić, nie precyzuje też, ile litrów wina zabrakło. Gdyby powiedziała: „zabrakło wina i według moich obliczeń potrzeba ok. 60 litrów. synu, zacznij działać”, to postawiłaby granice Bożej szczodrobliwości. Przez rozważanie w swoim sercu dotychczasowych wydarzeń Maryja wiedziała, że warto zaufać Bogu całkowicie i we wszystkim. Wiedziała, że dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych. I chociaż po ludzku może ogarnąć nas strach, lęk, obawa; chociaż możemy bać się ośmieszenia, plotek i oszczerstw, to w duchu wiary warto pamiętać, że Bóg jest większy od wszystkiego. Odpowiedź Jezusa na prośbę Matki przerosła wszelkie oczekiwania. Obfitość daru materialnego, jakim było wino, jest symbolem obfitości darów Bożych. Ewangelista, opisując cud dokonany w Kanie, zwraca uwagę na darmowość i wielkość darów pochodzących od Boga.

Gody w Kanie ukazują jeszcze jeden ważny aspekt relacji Jezusa z Maryją. Kiedy Syn Boży zwraca się do swej ziemskiej Matki, używając słowa „niewiasta” (zob. J 2, 4), to chce wskazać, że oprócz pokrewieństwa cielesnego istnieje ważniejsze – jest nim pokrewieństwo według Ducha ustanowione przez miłość. Posłuszeństwo w wierze kiedy Maryja kieruje do sług słowa: „zróbcie wszystko cokolwiek wam powie” (J 2, 5), nie wie jeszcze, co uczyni Jezus, co się za chwilę wydarzy, ale wypowiada te słowa w duchu głębokiej i autentycznej wiary. Znamienny jest fakt, że są to ostatnie słowa Maryi zapisane na kartach ewangelii. Ostatnie przesłanie, które nam zostawia i za pomocą którego prosi nas, abyśmy razem z nią przyjęli postawę posłuszeństwa w wierze.

Żyjemy w czasach, w których słowo „posłuszeństwo” wielu osobom kojarzy się z wykonywaniem czyichś rozkazów, z poddaniem się czyjejś woli. W Biblii natomiast jest mowa o posłuszeństwie, które wzywa do tego, aby człowiek w swojej wolności przylgnął dobrowolnie do Boga. Posłuszeństwo chrześcijanina to praktyczna akceptacja panowania Jezusa Chrystusa w całym życiu i we wszystkich jego wymiarach.

W latach 1870-1995 odnotowano 195 przypadków maryjnych objawień prywatnych. Najbardziej znane miały miejsce w kaplicy sióstr szarytek w Paryżu (1830 r.), w La Salette (1846 r.), w Lourdes (1858 r.), w Fatimie (1917 r.), w Akicie w Japonii (1974 r.), w Kibeho w Rwandzie (1981r.) i w Medjugorje (1981 r.). We wszystkich objawieniach maryjnych, które zostały uznane przez Magisterium Kościoła, Matka Boża zwiastuje ludziom z woli Boga Jego zbawczy zamysł. Zatem niedojrzałością w wierze byłoby szukanie w tych objawieniach uniesień duchowych i skupianie się tylko na nich przy pominięciu istoty, czyli wezwania do nawrócenia i modlitwy.

„I uwierzyli w niego Jego uczniowie” (J 2, 11). zarówno cud Jezusa z Kany Galilejskiej, jak i wszystkie pozostałe cuda, których dokonał, służyły jednemu celowi, którym było przylgnięcie do Niego – Źródła Życia. Objawienia maryjne, w które tak obfitują ostatnie dwa stulecia, mają ten sam cel – sprawić, by każdy z ochrzczonych jeszcze bardziej przylgnął do Jezusa.

                  

Z życia Kościoła :

-         1 i 17 września – te bolesne daty z naszej najnowszej historii przypominają nam potrzebę wielkiej modlitwy za naszą Umiłowaną Ojczyznę.

-         8 września – Święto Narodzenia NMP – Matki Bożej Siewnej . Rolnicy przynoszą do poświecenia ziarno, które wsieją w ziemie.

-         18 września – w Święto Św. Stanisława Kostki, który jest patronem dzieci i młodzieży modlimy się o wiarę dla młodego pokolenia Polaków .

  • Modlitwa w intencji młodzieży

Panie Jezu Chryste !
W synagodze w Nazarecie do Siebie odniosłeś słowa proroka:

Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnych….

Przez posługę dzieła ewangelizacji w świecie uświęcaj nas i uwalniaj od wszelkiego zła. Młodych Polaków i Polki obdarzaj mocą Ducha Świętego, aby mogli rozpoznać Twoją Miłość, przyjąć do swoich serc i realizować ją w życiu.

Zapalaj dziewczęta i chłopców entuzjazmem do życia w prawdzie, miłości i pokoju z siostrami i braćmi. Uwalniaj młodych od wszelkich form uzależnień i zniewolenia. Niech staną się fundamentem pod budowę cywilizacji miłości na miarę trzeciego tysiąclecia.

Pani Jasnogórska! Wypraszaj młodym radość, czystość serca i odwagę do zwyciężania zła dobrem.

Msze Święte i Nabożeństwa

 

Dni Powszednie

6:30, 7:00, 18:00

 

Niedziele i Święta

7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 18:00

 

Święta zniesione

7:00, 9:00, 18:00

 

Nabożeństwa Majowe, Czerwcowe, Październikowe

17:30

 

Koronka do Bożego Miłosierdzia

Codziennie o godz. 17:45

Kancelaria Parafialna

Poniedziałek - Piątek

16:30 - 17:30

 

Sobota

9:00 - 10:00

 

Telefon dyżurny (kancelaria)

608 725 533

 

Telefon alarmowy w sprawie chorych

692 352 367

 

Ogłoszenia Parafialne

Intencje Mszalne

 

odeszli

Najnowsze

Polecamy

 

fb icon 325x325

 

 

images

 

youtube nowe funkcje 2017 1180x807 

duch logo 2017

 

plus

 pdr new logo www

 wsd

 

rk